دفتر تلفن

دفتر تلفن وزیری ترمو کد: ۲۲

دفتر تلفن وزیری چرم کد: ۲۱

دفتر تلفن وزیری سلفونی کد:۲۴

دفتر تلفن پالتوئی بلند چرم کد:۲۷

دفتر تلفن پالتوئی پر برگ چرم کد: ۲۵

دفتر تلفن پر برگ ترمو کد:۱۹

دفتر تلفن پالتوئی بلند برگ ترمو کد: ۲۶